Fast eller rörligt elpris

Ska man välja rörligt eller fast elpris?

Många ställer sig frågan vilket elavtal som är billigast, ett rörligt eller fast elavtal. Bakgrunden är att elpriset varierar mellan varje timme under året på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Variationen och osäkerheten kring framtida elpriser medför att vissa elkonsumenter väljer att binda elpriset under en bestämd period. 

Rörligt elpris

Med ett rörligt elpris följer elpriset marknadspriset, det så kallade spotpriset, på elbörsen Nord Pool. Elhandelsleverantören tar ut ett påslag om cirka 4 – 6 öre/kWh exkl. moms för att täcka kostnaden för bland annat avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool, inköp och administration av elcertifikat samt eventuell ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månatlig avgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Med ett rörligt elavtal finns en risk att elpriset går upp under avtalstiden. Detta kan vara ett problem för hushåll med en hög elanvändning, exempelvis villaägare med elvärme, som inte kan hantera en oväntad utgift.

Fast elpris

Med ett fast elpris betalar man samma kostnad per kilowattimme under en avtalad period. Det är därmed enkelt att jämföra elpriset mellan olika elhandelsleverantörer. De flesta elbolag erbjuder möjligheten att binda elpriset under 12, 24 eller 36 månader.

Tänk på att elhandelsbolaget erbjuder ett relativt högt elpris för att kompensera för risken att elpriset kommer gå upp under bindningstiden. Sett över en längre tidsperiod är det därmed i regel billigast att teckna elavtal med rörligt elpris.

Rörligt avtal mest populärt i Sverige

Statistik från Statistiska centralbyrån som avser perioden november 2019 visar att 50 % av Sveriges hushåll har ett rörligt elpris. 29 % av hushållen har valt att binda elpriset under en period på 12, 24 eller 36 månader. Resterande 21 % av hushållen har antingen ett mixavtal eller ett anvisningsavtal.

Så skiljer sig din månadskostnad

Om du har ett rörligt elavtal beror din månadskostnad på det genomsnittliga elpriset på Nord Pool och din elanvändning. Om du har ett fast elavtal påverkas din månadskostnad endast av variationen i din elanvändning. Även om du tecknar ett fast elpris kommer därmed din kostnad variera varje månad.

Tänk på att du förutom elhandelskostnaden även måste betala en nätavgift till din nätägare på cirka 0,40 – 0,80 öre/kWh exkl. moms och en energiskatt till staten på 35,3 öre/kWh exkl. moms.

Elprisets variation 2018 – 2023

Under de senaste sex åren har inköpspriset på el, det vill säga spotpriset på elbörsen Nord Pool, varit följande i elområde SE3 (Stockholm):

  • 2018: 45,8 öre/kWh.
  • 2019: 40,5 öre/kWh.
  • 2020: 22,1 öre/kWh.
  • 2021: 67,0 öre/kWh.
  • 2022: 1,38 öre/kWh.
  • 2023: 0,59 öre/kWh.

Under 2022 var det historiskt höga priser. Exempelvis var det genomsnittliga månadspriset 269,0 öre/kWh i december.

Jämförelse mellan fast (1 år) och rörligt elpris

Vilket elavtal har varit bäst historiskt – rörligt eller bundet? Denna fråga har Energimarknadsinspektionen svarat på genom att sammanställa historiska elpriser för ett fast elavtal med bindningstiden 12 månader jämfört mot ett rörligt elavtal. 

Jämförelsen är för ett småhus med elvärme som använder 20 000 kWh per år. Tidsperioden som har undersökts är januari 2004 – januari 2018 

Grafen visar att det har varit lönsamt att välja ett fast elpris under 2009 – 2010 och under 2016 – 2017. Däremot har den som haft rörligt elpris under de senaste 15 åren haft en lägre kostnad. Anledningen är att det vid två tredjedelar av alla tillfällen sedan januari 2004 varit billigare med rörligt elpris jämfört med medelpriset på fasta elavtal med bindningstiden 12 månader.

Jämförelse mellan fast (3 år) och rörligt elpris

Energimarknadsinspektionen har utfört en liknande studie för bindningstiden 3 år under tidsperioden januari 2004 – januari 2018. 

Grafen visar att det sedan 2011 oftast varit lönsamt att ha ett rörligt elpris, framför allt under perioden 2011 – 2015.

Däremot visar grafen att det vid nästan hälften av alla tillfällen sedan januari 2004 varit fördelaktigt att binda elpriset med avtalstiden 3 år. Under tillfällen när det har lönat sig med rörligt avtal har besparingen i genomsnitt varit högre än vid tillfällen då fast avtal varit mest lönsamt. Sett över hela tidsperioden januari 2004 – januari 2016 har det därmed varit mest lönsamt att välja ett rörligt elavtal istället för ett fast elavtal bundet under 36 månader.

Slutsats – bundet eller rörligt elpris?

Rörligt elpris är det populärast elavtalet i Sverige, vilket inte är konstigt med tanke på att det också har varit det billigaste elavtalet historiskt sett över en längre tidsperiod. Om du prioriterar lägsta möjliga pris rekommenderar vi därmed att du väljer ett elavtal med rörligt elpris.

Den näst populäraste avtalsformen med bundet elpris passar dig som vill veta vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden, exempelvis för att du använder mycket el och inte vill riskera en oväntad utgift.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig bindningstiden?

Elavtal med bundet elpris har alltid en bindningstid som ofta startar från 6 eller 12 månader. Elavtal med rörlig elpris har oftast ingen bindningstid, däremot finns det elhandelsbolag som har en bindningstid på 12 månader.

Finns det elavtal som kombinerar fast och rörligt elavtal?

Ja, dessa går ofta under namnet mixavtal eller vintersäkrat elpris. Den vanligaste avtalsformen av mix-avtal kombinerar fast elpris under vinterhalvåret med rörligt elpris under sommarhalvåret.

Är det smart att binda elpriset på våren när elpriset går ner?

Många tror att det är fördelaktigt att välja ett elavtal med fast elpris under sommaren när elpriset är lågt. Tanken är att binda elpriset inför vintern då elpriset ofta är något högre än på sommaren.

Däremot finns det inga studier som visar att man tjänar något på detta. Det finns därmed inget rätt tillfälle på året att teckna en viss typ av elhandelsavtal.

Hur mycket kommer mitt elpris variera med rörligt elpris?

Förutom elhandelskostnaden påverkas ditt totala elpris av nätavgiften och energiskatt. Förenklat sätt är dessa tre kostnader ungefär lika stor för de flesta elkonsumenter. Det är endast elhandelskostnaden (förutom den fasta månadsavgiften och påslaget på inköpspriset) som påverkas av prisvariationerna på elbörsen Nord Pool. Om elpriset på Nord Pool exempelvis går upp med 50 % mellan två olika månader, kommer därmed ditt totala elpris inte att öka med 50 %.

Är det alltid billigast med rörligt elpris?

Nej, historiskt sett har det funnits perioder då elavtal med fast elpris varit billigare än rörligt elpris. Däremot har det oftast lönat sig att välja rörligt elpris. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en undersökning som analyserade åren 2004 – 2017. Vi rekommenderar därmed att du väljer rörligt elpris om du prioriterar lägsta möjliga elpris över tid.