Elpris prognos 

Nuläget

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempriset) fram till och med söndag den 27 augusti 2023 samt terminspriser för det närmsta året. Terminspriset, det vill säga kostnaden att köpa en prissäkring och därmed binda elpriset, ger en indikation på marknadens prognos av elpriset baserat på dagens marknadsläge.

Observera att systempriset avser genomsnittspriset i Norden. Observera även att enheten är EUR/MWh vilket förenklat sett kan översättas till öre/kWh.

Systempris per dygn (EUR/MWh)

Spotpris (Systempris) V.34 2023

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden

Elpris prognos – vinter 2023

Nedanstående tabell redovisar vad det kostar att prissäkra el för perioden Q4 2023 (oktober – december). Observera att priserna är avrundade till hela ören och att de redovisas exklusive moms.

Priserna avser handelsdagen 2023-08-31.

ElområdeQ4 2023 [öre/kWh]
Systempris72,3
SE1 Luleå44,9
SE2 Sundsvall44,9
SE3 Stockholm65,8
SE4 Malmö80,0

Terminspriserna indikerar att elpriset (spotpriset exkl. moms) kommer bli följande under Q4 (oktober, november och december) 2024: 44,9 öre/kWh i elområde SE1 & SE2 (Luleå & Umeå), 65,8 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm) och 80,0 öre/kWh i elområde SE4 (Malmö).

Just nu ser det därmed ut som att elpriset kommer bli betydligt lägre under vintern 2023/2024 jämfört mot föregående år. Under december 2022 var det extremt höga elpriser, exempelvis var elpriset 269 öre/kWh i SE3 (Stockholm) och 271 öre/kWh i SE4 (Malmö).

Prognos 2024

Nedanstående tabell redovisar kostnaden att prissäkra helåret 2024. 

Priserna baseras på handelsdagen 2023-08-31

Elområde2024 [öre/kWh]
Systempris67,9
SE1 Luleå36,9
SE2 Sundsvall36,9
SE3 Stockholm64,5
SE4 Malmö92,1

Så fungerar terminshandeln

Den fysiska elhandeln sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det är även möjligt att handla prissäkringar, så kallade terminer, på Nasdaq OMX Commodities. Terminshandeln gör det möjligt att säkra upp en andel av elleveransen till ett fast pris. Priserna på terminerna varierar och bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Genom att analysera terminspriserna är det möjligt att se marknadens prognos av elpriset, oavsett om det är nästa månad eller nästa år

Terminshandeln är kopplat till det så kallade systempriset, vilket avser ett genomsnitt i Norden. Det slutgiltiga priset i Sverige påverkas i sin tur av Sveriges fyra elområden SE1 – SE4. Det är även möjligt att prissäkra sig mot variationen mellan olika elområden med så kallade EPAD-kontrakt.

Välj rörligt elpris

För att kunna ta del av perioder med låga spotpriser är det viktigt att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Ett rörligt elavtal följer prissvängningarna på elmarknaden och har historiskt sett gett lägst elpris över tid. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset, trots att det kan vara lockande när elmarknaden är volatil.

Däremot kan det vara lämpligt att binda elpriset om du istället för chansen till lägsta möjliga elpris prioriterar trygghet och om du vill veta vad elpriset kommer vara under hela avtalsperioden.

Oavsett om du är intresserad av att teckna ett elavtal med rörligt eller fast pris rekommenderas Fortum. Fortum är ett av Sveriges största elhandelsbolag baserat på antalet elhandelskunder.

Erbjudande (september 2023): Teckna ett elavtal genom länk nedan för att spara 470 kr. Erbjudandet gäller enbart för nya kunder.