Vad kostar 1 kWh?

– Beräkna elpris per kWh

Det totala elpriset en konsument behöver betala inklusive alla avgifter består av ett flertal kostnader. Det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kilowattimme. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur man kan beräkna priset för el under 2022.

Priset för 1 kWh består av tre delar

Det totala elpriset per kWh består av följande tre delar:

 • 1. Elhandelskostnaden som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion samt ett påslag från elhandelsleverantören. 
 • 2. Elnätsavgiften som ersätter nätägaren för att underhålla den svenska elnätet och transportera elen hem till din elmätare.
 • 3. Energiskatten.

När man talar om ”elpris syftar dock de flesta på vad det kostar att köpa in el på den nordiska elbörsen Nord Pool, eftersom man som konsument inte kan påverka energiskatten eller elnätsavgiften.

1. Elhandelskostnaden

Den fysiska handeln av el sker på elbörsen Nord Pool där priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Elhandelsleverantörer köper in elen och säljer den vidare till sina kunder i form av elavtal. De flesta elhandelsleverantörer erbjuder sina kunder flera olika typer av elavtal som exempelvis rörligt elpris, fast elpris, mix-avtal och förvaltat avtal. De flesta kunder har ett rörligt pris som följer prisvariationerna på Nord Pool dagligen.

Under de senaste fyra åren har spotpriset på Nord Pool varit följande i Sveriges fyra elområde (exkl. moms):

SE1SE2SE3SE4
2021 (öre/kWh)43,243,367,281,9
2020 (öre/kWh)15,015,022,127,0
2019 (öre/kWh)40,140,140,542,1
2018 (öre/kWh)45,545,545,847,7

Tänk på att de flesta hushållskunder får ett högre inköpspris än genomsnittet på Nord Pool. Bakgrunden är att de flesta använder mer el under dygnets dyrare timmar. 

Förutom kostnaden för att köpa in el från Nord Pool tar de flesta elbolag betalt för ett påslag på cirka 4 – 8 öre/kWh exkl. moms som täcker kostnaderna för bland annat elcertifikat, avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät samt eventuell ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 30 – 40 kr exkl. moms.

2. Elnätsavgiften

Det svenska elnätet ägs av ett flertal olika aktörer (nätägare) genom ett reglerat monopol. Du är därmed tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där just du bor. 

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang är ofta uppdelat på ett rörligt pris per kWh samt en fast avgift utifrån säkringsstorlek. Den vanligaste säkringsstorleken för lägenheter är 16 A. Hos nätägaren Vattenfall (område söder, Enkeltariff E4) är exempelvis den fasta avgiften 1 840 kr per år inkl. moms och den rörliga avgiften 34 öre/kWh inkl. moms för säkringsstorleken 16 A.

3. Energiskatt

Energiskatt på el är 0,49 kr/kWh inkl. moms under 2023 för de flesta konsumenter. Det finns däremot ett flertal kommuner i Norrland som har reducerad energiskatt (0,37 kr/kWh inkl. moms). Även företag inom bland annat tillverkningsindustrin och serverhallar betalar en reducerad energiskatt.

Total elkostnad enligt SCB

Statistiska centralbyrån sammanställer genomsnittliga elkostnader per halvår för hushållskunder. Tabeller nedan visar genomsnittet för januari – juni 2022 respektive juli – december 2022 i enheten öre/kWh.

Tänk på att dessa elkostnader avser ett genomsnitt för hela Sverige samtidigt som det under 2022 har varit stora prisskillnader mellan Sveriges elområden. Tänk även på att elhandelspriserna avser genomsnittet för alla hushållskunder och att det kan vara stor skillnad mellan olika typer av elhandelsavtal.

Elkostnad SCB: Januari – juni 2022

Årlig konsumtion ElhandelElnätEnergiskattMomsTotalt elpris
< 1000 kWh137,50246,1436,00104,91524,55
1000 - 2500 kWh114,85108,2336,0064,77323,84
2500 - 5000 kWh104,4388,1036,0057,13285,66
5000 - 15000 kWh93,5354,8036,0046,08230,42
> 15000 kWh87,4039,9136,0040,83204,13

Elkostnad SCB: Juli – december 2022

Årlig konsumtion ElhandelElnätEnergiskattMomsTotalt elpris
< 1000 kWh212,86228,4636,00119,33596,65
1000 - 2500 kWh187,03108,0336,0082,77413,84
2500 - 5000 kWh175,6192,6536,0076,07380,33
5000 - 15000 kWh166,3062,3436,0066,16330,80
> 15000 kWh151,9445,2136,0058,29291,44

Normal elkostnad per kWh för lägenhet

Enligt den senaste statistiken från SCB som avser andra halvan av 2022 är den genomsnittliga kostnaden för el 4,14 kr per kWh för en mindre lägenhet respektive 3,80 kr per kWh för en större lägenhet. Dessa priser förutsätter att en mindre lägenhet använder 1 000 – 2 500 kWh per år och en större lägenhet 2 500 – 5 000 kWh per år.

Om du bor i en liten lägenhet och använder lite el (under 1 000 kWh per år) kommer de fasta avgifterna hos elhandelsbolaget och elnätsbolaget utgöra en stor andel av din totala elkostnad. Det är därmed extra viktigt att välja ett elhandelsbolag med en låg fast månadsavgift. Man kan också ifrågasätta syftet med ett fast elpris då prisvariationerna på Nord Pool kommer ha en låg påverkan på det totala elpriset per kWh.

Normal elkostnad per kWh för villa

Enligt den senaste statistiken från SCB var kostnaden för el 3,31 kr per kWh för hushållskunder med en årlig elanvändning på 5 000 – 15 000 kWh, vilken är en vanlig elanvändning för villor. För hushållskunder som använder mer än 15 000 kWh per år var den genomsnittliga kostnaden 2,91 kr per kWh.

Beräkning av kostnad per kWh för lägenhet

I detta exempel beräknar vi den totala kostnaden för el per kWh i en lägenhet med en säkring på 16 A. 

Förutsättningar (priser angivna exkl. moms): 

 • Elförbrukningen är 250 kWh per månad
 • Vi förutsätter att marknadspriset på Nord Pool var 0,432 kr per kWh den senaste månaden (samma som genomsnittet för perioden januari 2019 – december 2021 i elområde SE3).
 • Vi förutsätter att lägenhetsinnehavaren har ett rörligt elavtal hos Göta Energi som innebär ett påslag på 3,6 öre/kWh och en fast avgift på 39,2 kr.
 • Vi förutsätter att Vattenfall är nätägare (område söder, Enkeltariff E4) vilket innebär ett rörligt pris på 27,2 öre/kWh och en fast avgift på 122,67 kr per månad.
 • Energiskatten är 0,36 kr/kWh

Det totala elpriset blir därmed:

[0,468 kr/kWh x 250 kWh + 39,2 kr] + [0,272 kr/kWh x 250 kWh + 122,67 kr] + [0,36 kr/kWh x 250 kWh] 

= 156,2 + 190,67 + 90 = 436,87 kr kr exkl. moms. 

Med moms inräknat blir den totala kostnaden 546,1 kr vilket innebär ett elpris på 2,18 kr per kWh.

Jämförelsevis blir elpriset 1,36 kr per kWh med samma förutsättningar och en månadsförbrukning på 1 500 kWh.

Slutsats – vad är priset för 1 kWh?

Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser juli – december 2022 betalar hushållskunder ett elpris mellan 2,91 – 5,97 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl. moms.

Den relativt stora differensen mellan 2,91 – 5,97 kr beror på den individuella elanvändningen. Elkonsumenter som använder mycket el får ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna.

Tänk även på att det under 2021 och 2022 har varit historiskt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Under 2021 var exempelvis inköpspriset på Nord Pool (exkl. moms) cirka 0,43 kr/kWh i SE1 och SE2, cirka 0,67 kr/kWh i SE3 samt cirka 0,82 kr/kWh i SE4. 

Vanliga frågor

Vad kostar 1 kWh?

1 kWh kostade i genomsnitt cirka 2,04 – 5,25 kr inkl. moms, nätavgifter och energiskatt för hushållskunder under perioden januari – juni 2022 enligt Statistiska centralbyrån. Det breda intervallet mellan 2,04 – 5,25 kr/kWh beror framför allt på hushållskundernas elanvändning. En högre elanvändning bidrar till ett lägre pris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsbolagen och elhandelsbolagen.

Hur kan jag beräkna mitt totala elpris per kWh?

Elnätsavgiften är enkel att beräkna då dina prisuppgifter står specificerade på din elnätsfaktura. Normalt består elnätsavgiften av en fast månadsavgift och en rörlig kostnad per kWh. Förutom elnätsavgiften tillkommer din elhandelskostnad. Om du har ett fast elpris är det enkelt att ta prisuppgiften direkt från elhandelsfakturan, om du däremot har ett elavtal med rörligt elpris behöver du uppskatta ett genomsnittligt marknadspris och lägga på elhandlarens påslag på inköpspriset. Kom ihåg att förutom elnätkostnaden och elhandelskostnaden tillkommer en energiskatt på 45 öre/kWh inkl. moms (2022).

Vad är en normal elkostnad för 1 kWh i en lägenhet?

En normal elkostnad för elkonsumenter som bor i en mindre lägenhet (1000 – 2500 kWh/år) är 3,24 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. För större lägenheter (2500 – 5000 kWh/år) är genomsnittet 2,86 kr per kWh.

Denna statistik från Statistiska centralbyrån avser perioden januari – juni 2022.

Vad är en normal elkostnad för 1 kWh i en villa?

En normal elkostnad för hushållskunder som bor i villa (småhus) och som använder 5 000 – 15 000 kWh/år är cirka 2,30 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. För hushållskunder med en årlig elanvändning över 15 000 kWh är den genomsnittliga kostnaden 2,04 kr per kWh.

Denna statistik från Statistiska centralbyrån avser perioden januari – juni 2022.

Vad är priset för 1 kWh på Nord Pool?

Elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool varierar varje timme och innevarande dygns elpriser fastställs dagen innan omkring kl. 13:00. Under 2021 har det genomsnittliga priset varit följande i Sveriges fyra elområden:

 • SE1 (Luleå): 43,2 öre/kWh.
 • SE2 (Sundsvall): 43,3 öre/kWh.
 • SE3 (Stockholm): 67,0 öre/kWh.
 • SE4 (Malmö): 81,7 öre/kWh.