Vad kostar 1 kWh?

– Beräkna elpris per kWh

Det totala elpriset en konsument behöver betala inklusive alla avgifter består av ett flertal kostnader. Det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kilowattimme. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur man kan beräkna priset för el under 2021.

Priset för 1 kWh består av tre delar

Det totala elpriset per kWh består av följande tre delar:

 • 1. Elhandelskostnaden som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion samt ett påslag från elhandelsleverantören. 
 • 2. Elnätsavgiften som ersätter nätägaren för att underhålla den svenska elnätet och transportera elen hem till din elmätare.
 • 3. Energiskatten.

När man talar om ”elpris syftar dock de flesta på vad det kostar att köpa in el på den nordiska elbörsen Nord Pool, eftersom man som konsument inte kan påverka energiskatten eller elnätsavgiften.

1. Elhandelskostnaden

Den fysiska handeln av el sker på elbörsen Nord Pool där priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Elhandelsleverantörer köper in elen och säljer den vidare till sina kunder i form av elavtal. De flesta elhandelsleverantörer erbjuder sina kunder flera olika typer av elavtal som exempelvis rörligt elpris, fast elpris, mix-avtal och förvaltat avtal. De flesta kunder har ett rörligt pris som följer prisvariationerna på Nord Pool ner på timmes-nivå.

Under de senaste tre åren har spotpriset på Nord Pool varit följande i elområde SE3:

 • 2020: 22,1 öre per kWh.
 • 2019: 40,5 öre per kWh.
 • 2018: 45,8 öre per kWh.

Hittills under 2021 har det genomsnittliga priset varit 53,0 öre/kWh under januari – september.

Förutom kostnaden för att köpa in el från Nord Pool tar elbolaget ut ett påslag på cirka 4 – 8 öre/kWh exkl. moms som täcker kostnaderna för bland annat elcertifikat, avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät samt eventuell ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 30 – 40 kr exkl. moms.

Jämför elhandelskostnaden per kWh

Välj din årliga elförbrukning och jämför ditt totala elpris per kWh. Det beräknade elpriset avser elavtal med rörligt elpris och baseras på det genomsnittliga marknadspriset på Nord Pool under 2020 i elområde SE3. 

Alla avgifter, påslag och elpriser är redovisade inklusive moms.

Årlig elanvändning:
 • Filter
 • App som visar elförbrukning
 • Möjligt att binda elpriset
Se fler elbolag

2. Elnätsavgiften

Det svenska elnätet ägs av ett flertal olika aktörer (nätägare) genom ett reglerat monopol. Du är därmed tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där just du bor. 

Elnätsavgiften för säkringsabonnemang är ofta uppdelat på ett rörligt pris per kWh samt en fast avgift utifrån säkringsstorlek. Den vanligaste säkringsstorleken för lägenheter är 16 A. Hos nätägaren Vattenfall (område söder, Enkeltariff E4) är exempelvis den fasta avgiften 1 840 kr per år inkl. moms och den rörliga avgiften 34 öre/kWh inkl. moms för säkringsstorleken 16 A.

3. Energiskatt

Energiskatt på el är under 2021 35,6 öre/kWh exkl. moms för de flesta konsumenter. Det finns däremot ett flertal kommuner i Norrland som har reducerad energiskatt. Även företag inom bland annat tillverkningsindustrin och serverhallar betalar en reducerad energiskatt.

Normal elkostnad per kWh för lägenhet

Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån visar att den genomsnittliga kostnaden för el per kWh under 2019 var 2,5 kr per kWh för en mindre lägenhet respektive 2,15 kr per kWh för en större lägenhet. Denna beräkning förutsätter att en mindre lägenhet antas använda cirka 2 000 kWh per år och en större lägenhet 5 000 kWh per år.

Om du bor i en liten lägenhet och använder lite el (under 2 000 kWh per år) kommer de fasta avgifterna hos elhandelsbolaget och elnätsbolaget utgöra en stor andel av din totala elkostnad. Det är därmed extra viktigt att välja ett elhandelsbolag med en låg fast månadsavgift. Man kan också ifrågasätta syftet med ett fast elpris då prisvariationerna på Nord Pool kommer ha en låg påverkan på det totala elpriset per kWh.

Normal elkostnad per kWh för villa

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att den genomsnittliga kostnaden för el per kWh under 2019 var 1,5 kr per kWh för en villa med en årlig elförbrukning på cirka 20 000 kWh.

Denna elförbrukning förutsätter att du värmer huset med direktverkande el. Om din villa värms upp med värmepump är en mer rimlig elförbrukning cirka 10 000 kWh och med fjärrvärme cirka 6 000 kWh.

Beräkning av kostnad per kWh för lägenhet

I detta exempel beräknar vi den totala kostnaden för el per kWh i en lägenhet med en säkring på 16 A. 

Förutsättningar: 

 • Elförbrukningen är 250 kWh per månad
 • Vi förutsätter att marknadspriset på Nord Pool var 0,221 kr per kWh den senaste månaden (samma som genomsnittet för 2020 i elområde SE3).
 • Vi förutsätter att lägenhetsinnehavaren har ett rörligt elavtal hos Göta Energi som innebär ett påslag på 3,6 öre/kWh och en fast avgift på 39,2 kr.
 • Vi förutsätter att Vattenfall är nätägare (område söder, Enkeltariff E4) vilket innebär ett rörligt pris på 27,2 öre/kWh och en fast avgift på 122,67 kr per månad.
 • Energiskatten är 0,353 kr/kWh.

Det totala elpriset blir därmed:

[0,257 kr/kWh x 250 kWh + 39,2 kr] + [0,272 kr/kWh x 250 kWh + 122,67 kr] + [0,353 kr/kWh x 250 kWh] 

= 103,45 + 190,67 + 88,25 = 382,37 kr kr exkl. moms. 

Med moms inräknat blir den totala kostnaden 477,96 kr vilket innebär ett elpris på 1,91 kr per kWh.

Jämförelsevis blir elpriset 1,01 kr per kWh med samma förutsättningar och en månadsförbrukning på 1 250 kWh.

Beräkning av kostnad per kWh under september 2021

Hittills under 2021 har det varit rekordhöga spotpriser, vilket innebär att det totala elpriset har överstigit långt över 2 kr per kWh för många elkonsumenter under enskilda månader.

Under september 2021 var spotpriset i SE3 91,8 öre/kWh. Om beräkningsexemplet ovan uppdateras med detta inköpspris blir den totala elkostnaden 2,78 kr per kWh för månadsförbrukningen 250 kWh.

Slutsats – vad är priset för 1 kWh 2021?

Baserat på den senaste statistiken från SCB (2019) betalar de flesta elkonsumenter ett elpris på cirka 1,5 – 2,5 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Av denna kostnad utgör energiskatten 0,44 kr inkl. moms. Elkonsumenter som använder lite el får i regel ett högre elpris över 2 kr på grund av de fasta avgifterna från både nätägaren och elhandelsbolaget. 

Hittills under 2021 har det varit relativt höga priser på Nord Pool och det genomsnittliga spotpriset har under januari – september varit 53,0 öre/kWh (SE3). Med tanke på att statistiken från SCB avser 2019 (då spotpriset var 40,6 öre/kWh i SE3) bedöms det totala priset för 1 kWh hittills under 2021 vara omkring 1,66 – 2,66 kr/kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt. Observera att denna uppskattning avser elområde SE3 (Stockholm).

Vanliga frågor

Vad kostar 1 kWh 2021?

1 kWh kostar cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms, nätavgifter och energiskatt för de flesta elkonsumenter under 2019 enligt Statistiska centralbyrån. Med tanke att marknadspriset på Nord Pool (elområde SE3) varit 53 öre/kWh exkl. moms hittills under januari – september 2021 (jämfört mot 40,5 öre/kWh exkl. moms under 2019) bör de flesta elkonsumenter ha betalat cirka 1,66 – 2,66 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt under 2021.

Hur kan jag beräkna mitt totala elpris per kWh?

Elnätsavgiften är enkel att beräkna då dina prisuppgifter står specificerade på din elnätsfaktura. Normalt består elnätsavgiften av en fast månadsavgift och en rörlig kostnad per kWh. Förutom elnätsavgiften tillkommer din elhandelskostnad. Om du har ett fast elpris är det enkelt att ta prisuppgiften direkt från elhandelsfakturan, om du däremot har ett elavtal med rörligt elpris behöver du uppskatta ett genomsnittligt marknadspris och lägga på elhandlarens påslag på inköpspriset. Kom ihåg att förutom elnätkostnaden och elhandelskostnaden tillkommer en energiskatt på 0,44 kr inkl. moms.

Vad är en normal elkostnad för 1 kWh i en lägenhet?

En normal elkostnad för elkonsumenter som bor i lägenhet är cirka 2,15 – 2,5 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt (enligt Statistiska centralbyrån för år 2019).

Vad är en normal elkostnad för 1 kWh i en villa?

En normal elkostnad för elkonsumenter som bor i villa (småhus) är cirka 1,5 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt (enligt Statistiska centralbyrån för år 2019). Tänk på att detta elpris är baserat på en årsförbrukning på 20 000 kWh. Om du använder mindre el kommer du få ett högre elpris per kWh.

Vad är priset för 1 kWh på Nord Pool?

Elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool varierar varje timme och innevarande dygns elpriser fastställs dagen innan omkring kl. 13:00. Det genomsnittliga elpriset för 1 kWh var under 2019 0,41 kr och under 2020 0,22 kr (elområde SE3). Hittills under 2021 (januari – september) har det genomsnittliga priset varit 0,53 kr/kWh (elområde SE3).